Prava deteta ukoliko dođe u kontakt sa zakonom kao žrtva ili svedok krivičnog dela

Deca žrtve i svedoci krivičnih dela su jedna od najugroženijih grupa u pravosudnom sistemu. Njihove potrebe za pravnom pomoći postoje tokom čitavog procesa, od prvog kontakta sa pravosudnim sistemom, odnosno od trenutka prijavljivanja krivičnog dela, tokom suđenja, nakon donošenja presude, do oporavka deteta. U svakoj od ovih faza deci je neophodna podrška i pomoć, kako pravna, tako i u pogledu ostvarivanja bezbednosti, zaštite, stanovanja, obrazovanja, zdravstvene zaštite i psihosocijalne podrške. U praksi se često događa da ovoj grupi dece nedostaje sigurnost, psihosocijalna podrška, nisu informisana o pravima koja imaju, izložena su višestrukim ispitivanjima koja nisu prilagođena uzrastu deteta, kao i sekundarnoj viktimizaciji.

Iskazi svedoka često su veoma značajni za istragu i krivično gonjenje. Međutim, ovo za decu obično predstavlja stresno iskustvo, bilo da prijavljuju zločin ili daju izjave policiji/tužiocu/sudiji.

Ne sme se dozvoliti da prava žrtava krivičnog dela imaju manju težinu u odnosu na prava optuženog u postupku, niti da najbolji interes deteta ne bude glavni princip u donošenju odluke.

Pravo na informisanje

Pravo na poverljivost i privatnost

Pravo na zaštitu, bezbednost i sigurnost

Prava tokom saslušanja u krivičnom postupku

Hitnost postupka

Pravo na pravnu pomoć

Pravo na reintegraciju i psihosocijalnu podršku

Pravo na naknadu štete

Pravo na pravni lek – pravo na pritužbu i žalbu