Prava deteta ukoliko dođe u kontakt sa zakonom kao učinilac krivičnog dela

Deca dolaze u kontakt sa zakonom zbog postojanja sumnje ili optužbe da su svojim ponašanjem izvršila krivično delo prekršivši zakone Republike Srbije. S obzirom na specifične karakteristike svakog deteta i na to da se deca razlikuju od odraslih osoba po svom fizičkom i psihičkom razvoju, prilikom rada sa ovom grupom dece neophodno je koristiti individualizovani pristup.

Od suštinske je važnosti da svi organi koji su uključeni u proces rade zajedno, tako da osiguraju da se ostvaruje najbolji interes deteta, uzimajući u obzir različite parametre, kao što je detetovo obrazovanje, zdravlje, socijalna integracija, ličnost deteta, nivo zrelosti, sveukupno poreklo, potreba za zaštitom.

Pravne potrebe dece učinilaca krivičnih dela postoje od prvog kontakta sa pravosudnim sistemom, a prisutne su i nakon završetka krivičnog postupka, dok se maloletnik ne integriše u društvo.

Pravo na informisanje

Pravo na poverljivost i privatnost

Pravo na individualni pristup

Prava tokom saslušanja u krivičnom postupku

Hitnost postupka

Pravo na pravnu pomoć

Pravo na zaštitu, bezbednost i sigurnost

Prava maloletnih učinilaca krivičnih dela lišenih slobode

Pravo na reintegraciju i resocijalizaciju

Pravo na pravni lek – pravo na pritužbu i žalbu